Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

Better Academy

Polityka prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie działalnością Better Leaders Academy. Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Postanowienia Ogólne:

Administratorem Państwa danych jest: Better Leaders Academy, z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 1/7, numer identyfikacyjny NIP: 795-194-67-43. REGON: 147005242.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej, jako „RODO”).

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony Państwa praw, a w szczególności zapewnia, aby Państwa dane były:

·         przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

·         zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

·         adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

·         prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmowane są wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

·         przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

·         przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych:

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

·         imię;

·         nazwisko;

·         adres;

·         numer telefonu;

·         adres e-mail;

·         nazwa firmy;

·         numery: NIP, REGON, KRS

·         Adres IP używanego urządzenia końcowego;

·         Informacje zbierane przez cookies: język, region, preferencje produktowe w celu prezentacji treści reklamowych

·         stanowisko

·         data urodzenia

Podstawa przetwarzania danych:

Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa w serwisie internetowym i znajduje swoje oparcie w przepisach prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w wielu okolicznościach niezbędne do realizacji umowy lub innego żądania. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawach wskazanych poniżej:

ü  art. 6 ust. 1 lit. a RODO – celem przetwarzania cookies, które zawierają dane osobowe, na podstawie zgody udzielonej przez podmiot danych, wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 1954, ze zm.); 

ü  art. 6 ust. 1 lit. b RODO – celem nawiązania i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

ü  art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.);

ü  art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług; a także dochodzenia i obrony roszczeń i ulepszanie prezentacji produktów, usług oraz sprawności strony internetowej.

Źródła danych:

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) jak również poprzez pliki cookies.

Okres przechowywania danych:

Okresy retencji danych uzależnione są od procesów w jakich dane osobowe podlegają przetwarzaniu:

·         w przypadku korzystania z naszych usług – przez okres wynikający z obowiązków rachunkowych i podatkowych – wynikających z przepisów prawa, np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.); a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.); 

·         w przypadku marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

Przekazywanie danych:

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, może udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, administracji, dystrybucji newslettera, utrzymywania oraz zarządzania stronami www, realizacji umowy, dochodzenia i ustalania roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapisów na wydarzenia, organizacji konferencji, prelekcji, akcji społeczno-edukacyjnych i szkoleń dedykowanych do poszczególnych grup biznesowych.

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do realizacji umowy. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej czy płatniczej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy:

·         podmiotowi odpowiadającemu za obsługę księgową Better Leaders Academy. Podmiot ten działa na podstawie umowy powierzenia i na równi z nami jest zobowiązany do ochrony danych osobowych.

·         pośrednikom pocztowym w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i/lub regulaminów usług.

Newsletter:

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera (tj. wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego) utrwalimy tę zgodę. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno, w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną.

Korzystanie z systemu LangLion:

System LangLion posiada własną, odrębną politykę prywatności, dostępna pod następującym adresem www: www.langlion.com/pl/polityka-prywatnosci/.

Dane kandydatów i kandydatek do pracy:

W ramach procesów rekrutacyjnych przetwarzamy dane osobowe kandydatów i kandydatek do pracy. W przypadku prowadzenia procesów rekrutacyjnych oczekujemy przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie określonym przepisami prawa.

Dane osobowe kandydatów i kandydatek do pracy przetwarzamy w celu zwarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) lub innej formy współpracy. W zakresie w jakim kandydat lub kandydatka do pracy wysyła do nas więcej danych osobowych niż wynikających z przepisów prawa, przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Niepodanie danych, o których mowa w 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury na oferowane stanowisko.

Dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać dane do momentu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

Osoba, której dane osobowe są przez Better Leaders Academy przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

Cookies i narzędzia internetowe:

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

·         utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

·         dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

·         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

·         „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

·         „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

·         „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Profile w mediach społecznościowych:

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram i LinkedIN). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Better Leaders Academy oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń i innych aktywności związanych z funkcjonowaniem placówki.

W związku z tym, że Użytkownik wchodzi z nami w interakcje na profilu możemy przetwarzać następujące kategorie danych: imię i nazwisko, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Zwracamy uwagę, że do wszystkich informacji o Użytkowniku mają dostęp dostawcy mediów społecznościowych – Facebook, Instagram, LinkedIn a jeśli Użytkownik korzysta z funkcjonalności serwisu (np. komentarzy czy polubień) to imię i nazwisko Użytkownika i np. zawartość komentarza mogą zobaczyć także inni użytkownicy portalu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez nas w powyższym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na informowaniu o naszej działalności.

Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia strony w serwisie społecznościowym.

Zwracamy uwagę, że prowadzenie przez nas kanałów na portalach społecznościowych odbywa się na warunkach oraz na zasadach określonych przez dostawców poszczególnych mediów społecznościowych. Realizacja praw Użytkowników odbywa się również na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów.

 

Niniejsza treść Polityki prywatności Better Leaders Academy obowiązuje od 15 maja 2019 r.