Better Academy

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Better Leaders Academy z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 1 lok. 7, 02-558 Warszawa Śródmieście, mazowieckie, NIP: 795-19-46-743.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz spółek zależnych oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów.

3. Przystępując do udziału w Konkursach, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2. Zasady udziału w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

2.  Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział tylko raz.

3.  Uczestnik w sposób zgodny z ogłoszeniem Konkursu musi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe.

4. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, trzyosobowa Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi.

5. Zwycięzcy konkursu (dalej „Laureaci”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany wcześniej adres e-mail, w terminie do dwóch tygodni od zakończenia konkursu.

6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu konkursowym, danych potrzebnych do odbioru nagrody.

7. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową na koszt Organizatora.

§3. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz książki „Planer wakacyjny dla dzieci. Wakacje udane na 100%” autorstwa Anny Zawadzkiej. Wybranych zostanie pięciu zwycięzców.

2.  Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3. Jeżeli Laureat w ciągu 7 dni nie zgłosi się po odbiór nagrody, traci prawo do nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§4. Kryteria Oceny

Ocena i wybór Laureatów dokonywana jest przez Komisje Konkursową. Komisja dokonuje wyboru oceniając zgłoszenie. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.

§ 5. Prawa autorskie

1. Uczestnicy nie będą rościć żadnego wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora przesłanego tekstu, zdjęcia lub innego materiału, będącego warunkiem udziału w konkursie.

2. Organizator przewiduje możliwość publikacji przesłanych odpowiedzi na swoich profilach społecznościowych w następujących serwisach – Facebook.pl, Instagram.com, LinkedIN.com.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

§ 7. Reklamacja

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§ 8. Prawa do wizerunku

Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie i upublicznienie swojego wizerunku oraz oświadczają, że osoby występujące na zdjęciach wyraziły zgodę na upublicznienie ich wizerunku i stwierdziły, ze upublicznienie to nie naruszy ich dóbr osobistych, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora i Współorganizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.

§ 9. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.