Better Academy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Better Academy Sp. Z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Better Academy Sp. Z o.o.

obowiązuje od 1 maja 2023 r.

 Firma Better Academy Sp.z o.o. właściciel strony internetowej www.betteracademy.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

 Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:

Szkoła Better Academy – zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Jarosława Dąbrowskiego 1/7, 02-558 Warszawa, wpisaną do KRS
pod nr 0001018627. NIP 521-400-52-56, reprezentowana przez Annę Zawadzką – Prezes Zarządu.

Nasi klienci – klienci Firmy Better Academy, którym firma świadczy usługi edukacyjne-nauka języków obcych PKD 85.59.A.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z Better Academy.

Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Better Academy.

Potencjalny Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Better Academy.

Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient.

Strona, nasza strona – www.betteracademy.pl.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Firma Better Academy Sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych,
które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie lub formularzy wypełnionych w formie papierowej w siedzibie szkoły.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących
Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na kontakt@betterleaders.eu

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane,które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZAWARCIE UMOWY

Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo, umowa kolonijna.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI:

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym
lub przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie podajesz nam
w treści zapytania.

Podstawa prawna. Twoja zgoda na przetwarzanie danych.

STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STRONY:

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności
na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstron oraz ilość spędzanego na każdej
z nich czasu.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami
oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

BADANIE TWOJEJ SATYSFAKCJI

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email
oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów
i Potencjalnych Klientów.

MARKETING NASZYCH USŁUG

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienia formularza na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies (pytanie czy macie cookies). Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą
Cię zainteresować.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na marketingu naszych produktów i usług.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na kontakt@betterleaders.eu. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracownikom firmy Better Academy Sp. Z o.o.

Udostępniamy twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj:

-WARDZAŁA EDU Sp. Z o.o.

-FXL Sp. z o.o.

-Langlion Sp.Zo.o.

-ING Bank

-Dropbox

-ActiveCampign

-Asana

-Slag

Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

 

 

Podmioty przetwarzające.

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push,
do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Organy państwowe.

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:

1)    rekrutacyjnym – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę
na udział w dalszych rekrutacjach – na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.

2)    ofertowym – przez okres 12 miesięcy

3)    nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy

4)    marketingu naszych usług i produktów – przez okres 24 miesięcy

5)    w pozostałych celach wymienionych w pkt. 3 niniejszej polityki- przez okres 12 miesięcy.

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres rodo@betteracademy.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza,
jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.
Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług, prowadzeniem statystyki korzystania
ze strony czy badaniem satysfakcji.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej
do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

1)    wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
w oparciu o Twoją zgodę;

2)    Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrań

 lub w których były przetwarzane;

3)    wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

4)    wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

5)    Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu
lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym
do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz
to uczynić np. w następujących przypadkach:

1)    gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
nie dłużej jednak niż na 7 dni;

2)    gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

3)    gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy

 lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;

4)    gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami,
które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli
ma to miejsce, masz prawo:

1)    uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

2)    uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

3)    uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać
je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane
Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.

 

 1. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
 1.  Podczas korzystania przez Uczestnika / użytkownika ze stron internetowych Administratora na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Administratora, tzw.
  pliki cookie.
 2.  Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych stron internetowych Administratora,
  co umożliwia im rozwijanie strony zgodnie z preferencjami Uczestników / użytkowników.
 3.  Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Uczestnika / użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Uczestnika / użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 4.  W trakcie korzystania przez Uczestnika / użytkownika ze stron internetowych Administratora, Administrator korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych.
 5. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Uczestnika / użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej Administratora, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.
 6. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Uczestnika / użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
 7. W związku z korzystaniem z Serwisu są wykorzystywane:    

1)    Pliki niezbędne do działania strony- pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej, nawigowanie po niej. Bez ich zapisania na urządzeniu Uczestnika korzystanie ze strony jest niemożliwe, 

2)    Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie strony.

3)    Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony.

4)    Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Uczestnika / użytkownika.

5)    Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy.
Pliki te mogą być wykorzystywane przez Administratora lub przez współpracujące z nim podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Uczestnikowi / użytkownikowi reklama dostosowana
do zainteresowań Uczestnika / użytkownika, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą m.in. mniej uciążliwe.

 1. Z reguły ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Uczestnik / użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików na Jego urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu bądź na każdorazowym informowaniu Uczestnika / użytkownika o zapisaniu danego pliku na urządzeniu.

1)    Uczestnik / użytkownik może również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są
w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.          

 1.  Administrator uprzedza jednak, że jakiekolwiek ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2.  Administrator stosuje technologie śledzące działań podejmowanych przez Uczestników/ użytkowników w Serwisie w ramach usług GOOGLE LLC – Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa również plików „Cookies”. W związku z tym informacje generowane przez „Cookies„ na temat korzystania z witryny przez Uczestnika/ użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w USA. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania
  z witryny przez danego Uczestnika / użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Gromadzone w ten sposób dane osobowe będą przechowywane przez okres 26 miesięcy, niezależnie od ustawień. Domyślnie dane zalogowanych użytkowników Google wygasają po 26 miesiącach. Jeśli jednak przechowywanie danych w Analytics zostanie ustawione na czas krótszy niż 26 miesięcy, dane zalogowanych użytkowników Google będą uwzględniać ten krótszy okres.
 3. Administrator stosuje technologie śledzące działań podejmowanych przez Uczestników/ użytkowników w ramach portalu Facebook związane z Ich aktywnością na fanpage Administratora w postaci plików Cookies, do których znajdują zastosowanie postanowienia pkt 8. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.betteracademy.pl, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy Ci ją na maila.