Better Academy

Zasady obowiązujące uczestników programu Better Academy

Zasady ogólne

Zajęcia realizowane w ramach Better Academy oparte są na autorskim programie, którego założenia chronione są prawami autorskimi. Better Academy stanowi zarejestrowany znak towarowy, podlegający ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.

Poszczególne programy Better Academy składają się z określonej, w zależności od programu liczby od 45-miutowych do 180-minutowych zajęć, dostosowanych do grupy wiekowej, poziomu wiedzy lub znajomości języka angielskiego uczestników (jeśli język jest wymagany). W programie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat oraz osoby dorosłe.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Uczestnikiem jest zarówno dziecko jaki i jego rodzic lub opiekun prawny.
Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z oferowanych dziedzin, jak również doświadczonych native speakerów, wyszkolonych w ramach autorskiego programu Better Academy. W razie zmiany prowadzącego w trakcie realizacji programu, uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową ze stosownym wyprzedzeniem.

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach liczących co do zasady od 3 do 12 osób. Istnieje także możliwość zorganizowania zajęć w mniejszych grupach (np. 3-4 osobowych) lub w parach. Podział na grupy następuje na podstawie decyzji prowadzącego zajęcia i Better Academy podejmowanej po odbyciu przez uczestnika pierwszych zajęć. Osoby zainteresowane mają możliwość dołączenia do istniejącej już grupy w trakcie trwania programu, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

Każdy uczestnik obecny na co najmniej 6 zajęciach z cyklu może otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie programu.

Better Academy komunikuje się z uczestnikami programu poprzez stronę internetową: www.betterleaders.eu/dzieci oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć Better Academy zamieszczane są na stronie internetowej www.betterleaders.eu/dzieci i prezentowane są w postaci opisu zajęć, fotogalerii z zajęć, filmów z zajęć, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet. W związku z tym każdy Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy w postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet i transmitowanie ich on-line.
Better Academy ma prawo wykorzystywać materiały wymienione powyżej w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet.

Warunkiem uczestnictwa w programie Better Academy jest:

  • zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez internetowy formularz, telefonicznie lub mailowo,
  • otrzymanie potwierdzenia przyjęcia,
  • terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w niniejszym regulaminie.

Zasady obowiązujące podczas zajęć

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do aktywnego udziału w zajęciach, stosowania się do poleceń prowadzącego, a także zachowywania się z szacunkiem do innych osób biorących udział w zajęciach, w sposób nie przeszkadzający innym w nauce.

Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, musi zostać na nie zapisane przez prawnego opiekuna. Tylko dzieci zapisane na listach obecności mogą wziąć udział w zajęciach.
Łączna liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona i udział w zajęciach zależy od kolejności zgłoszeń.
W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy. Obecność rodziców, innych opiekunów lub osób towarzyszących dopuszczalna jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu uprzedniej zgody Better Academy. Kontakt rodziców lub innych opiekunów z prowadzącym zajęcia możliwy jest wyłącznie przed zajęciami oraz bezpośrednio po ich zakończeniu.

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz punktualnego opuszczania miejsca odbywania się zajęć. W przypadku uczestników niepełnoletnich opuszczanie miejsca zajęć samodzielnie lub w towarzystwie osoby niebędącej ich opiekunem prawnym, wymagana jest uprzednia zgoda opiekuna przekazana Better Academy w formie pisemnej lub drogą mailową na adres a.zawadzka@betterleaders.eu.

Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku, w którym odbywały się zajęcia. Better Academy nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Better Academy zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników.
W trakcie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z własnych urządzeń elektronicznych, w tym przede wszystkim z telefonów komórkowych, które muszą być wyłączone, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę.

W trakcie zajęć obowiązuje zakaz jedzenia i picia, który może być uchylony jedynie w szczególnych przypadkach.

Podczas zajęć prowadzonych w całości w języku angielskim uczestnicy nie mogą porozumiewać się w języku polskim.

W razie niezrozumienia omawianych na zajęciach tematów, uczestnicy powinni poprosić prowadzącego o ich ponowne wytłumaczenie.

Za wszelkie szkody i zniszczenia dokonane podczas zajęć przez uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszą ich opiekunowie prawni, natomiast w przypadku osób pełnoletnich odpowiedzialność ta obciąża bezpośrednio uczestników będących sprawcami szkody.

Płatności

Udział w zajęciach Better Academy jest odpłatny. Better Academy nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne. Opłata z tytułu udziału w zajęciach uiszczana jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć przelewem na należący do Better Academy rachunek bankowy o nr 45 1950 0001 2006 0695 7036 0002, bądź w formie gotówkowej przed rozpoczęciem programu.
Nie uiszczenie opłaty w wymaganym terminie spowoduje naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki z opłata. Jeśli zadłużenie nie nastąpi po w przeciągu 1 miesiąca od poinformowaniu opiekuna/rodzica drogą e-mailową dziecko może zostać skreślone z listy uczniów a zajęcia w których brało udział należy dokonać opłaty wraz z kosztami administracyjnymi wynoszącymi 25 proc. wymaganej kwoty za całość programu.

Better Academy nie ponosi żadnych opłat wpisowych, ani też opłat za dodatkowe materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć.

W sytuacji, kiedy realizacja Programu zostanie przerwana z winy Better Academy, uiszczona z góry opłata za niezrealizowane zajęcia zostanie zwrócona.

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach Better Academy

Jeśli Uczestnik zrezygnuje z udziału w zajęciach w terminie 7 dni od daty uiszczenia opłaty, będzie ona zwrócona Uczestnikowi.
Uczestnik informuje Organizatora o rezygnacji z udziału w zajęciach Better Academy drogą elektroniczną na adres:a.zawadzka@betterleaders.eu.
Zwrot opłaty nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty rezygnacji na wskazane konto bankowe.
W przypadku rezygnacji z udziału po terminie 7 dni opłata nie będzie zwracana.

Odwołanie zajęć przez Better Academy

Better Academy zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności, gdy:

  • liczba Uczestników, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie osiągnie minimalnej liczby uczestników zajęć wymaganych do utworzenia grupy zajęciowej,
  • wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,
  • na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,
  • z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora

Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

Nieobecność na zajęciach

Ze względu na potrzebę zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, zarówno w przypadku zajęć grupowych, jak i indywidualnych, uczestnik zobowiązuje się w miarę możliwości poinformować Better Academy o nieobecności na zajęciach co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć drogą mailową na adres a.zawadzka@betterleaders.eu.

Zajęcia grupowe odbywają się niezależnie od liczby obecnych uczestników.
W przypadku zajęć grupowych Better Academy pobiera opłatę niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach. Wówczas opłaty uiszczone z góry nie są zwracane.

Nieobecność na zajęciach indywidualnych powinna zostać odrobiona w innym uzgodnionym terminie. W przypadku zajęć indywidualnych Better Academy pobiera opłatę niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach jedynie w przypadkach, kiedy nie otrzyma informacji o planowanej nieobecności uczestnika drogą mailową na adres a.zawadzka@betterleaders.eu najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem zajęć.

W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia Better Academy zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa lub odpracowania zajęć w innym terminie po uprzednim poinformowaniu uczestników o zaistniałej sytuacji.

Postanowienia końcowe

Uczestnicy oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni obowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Better Academy na stronie internetowej www.betterleaders.eu i stosować się do nich.
Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Better Academy oznacza, iż Uczestnik akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie internetowej.
Wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych formularza rejestracji kandydata na uczestnika oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
Better Academy nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Uczestnika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Uczestnika wirusami.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej www.betterleaders.eu/dzieci.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.